Oscar "the Grouch" Diaz
e-boobs:

SNOUT

e-boobs:

SNOUT

(via sakinel)

(Source: aoi-tora, via sakinel)

(Source: tellmetaradiddles, via sakinel)